AVIS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “COEXIA, SL”, amb domicili al c / Bailén 232 bis, 2n B
08037 Barcelona,
Espanya, amb número de CIF: B63442925 i correu electrònic de contacte informacion@coexia.com.

La informació continguda en www.coexia.com constitueix un servei d’informació dels diversos serveis i continguts que ofereix “COEXIA, SL” principalment als seus clients en el desenvolupament i disseny de Webs i aplicacions web que desenvolupa i promou a tot el territori espanyol.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés a la web www.coexia.com exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTELECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.coexia.com, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel lectual i industrial a favor de “COEXIA, SL”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “COEXIA, SL” de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel.lectual estan expressament reservats per “COEXIA, SL”.

“COEXIA, SL” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “COEXIA, SL”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “COEXIA, SL” demani dades personals, s’informarà degudament a l’usuari acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol.licitud d’informació de “COEXIA, SL” seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “COEXIA, SL”.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té principalment com a finalitat l’atenció de sol.licituds d’informació per part de tercers i el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb “COEXIA, SL”, així com la gestió, administració , informació, prestació i millora dels serveis i continguts, en la genèrica, decideixin consultar.

“COEXIA, SL” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades, la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol.licitud d’un usuari autoritzat.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
“COEXIA, SL” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a aquests.

En el mismo sentido, “COEXIA, S.L” no se responsabiliza de los posibles perjuicios que se puedan derivar del uso de una versión no actualizada o defectuosa del navegador, de interrupciones en la conexión que se produzcan durante la transmisión de datos, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento del sistema telemático, de bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas de las líneas telefónicas, así como de daños provocados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas.

La Web de “COEXIA, S.L” contiene enlaces a otras páginas Web que pueden resultar de interés para los usuarios. “COEXIA, S.L” no asume ninguna responsabilidad sobre estos enlaces, no pudiéndose garantizar el cumplimiento de Políticas de Privacidad adecuadas, motivo por el cual el usuario accede al contenido de las referidas páginas Web en las condiciones de uso que se fijen en las mismas y bajo su exclusiva responsabilidad.

“COEXIA, S.L” no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a la Web www.coexia.com y/o en el uso de las informaciones contenidas en ella.

“COEXIA, S.L” se reserva el derecho a interrumpir o denegar discrecionalmente, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso de cualquier usuario a los contenidos de acceso restringido, cuando concurran alguna de les circunstancias descritas.

ENLACES
Todos los enlaces o links, hipertextual, profundo, framing o cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio Web a nuestra página Web, deberá ser solicitado y autorizado previamente y por escrito por “COEXIA, S.L”, y en su defecto los enlaces que se establezcan a esta Web, deberán hacerse a su página de inicio.

Los enlaces que se realicen a páginas Web de terceros tienen únicamente una finalidad orientativa, siendo su objeto el poner a disposición del usuario otras fuentes de información que pudieran ser de su interés.

“COEXIA, S.L” procura revisar periódicamente el contenido de sus enlaces. No obstante, es imposible conocer en todo momento el contenido concreto de los enlaces propuestos. Derivado de ello, solicitamos la colaboración de cualquier usuario que acceda a los referidos contenidos en el supuesto que sus contenidos pudieren ser contrarios a la legalidad vigente, moral o orden público, poniéndolo en conocimiento a través del siguiente correo electrónico: informacion@coexia.com

RESPONSABILIDAD
En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertextos incluidos en la Web www.coexia.com.

POLITICA DE PRIVACIDAD
Los Datos de Carácter Personal recabados mediante los diferentes formularios de la Web están sujetos a los términos recogidos en nuestra Política de Privacidad.

RESERVA
“COEXIA, S.L” se reserva la facultad en todo momento, sin necesidad de previo aviso, de efectuar modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en su configuración y presentación. Asimismo se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin que sea necesario previo aviso, la accesibilidad a la Web por razones de eventual necesidad y para efectuar operaciones de mantenimiento, reparación o mejora.

“COEXIA, S.L” se reserva el derecho a incluir o retirar total o parcialmente de la Web, cualquier información a su exclusiva discreción.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para todas aquellas cuestiones que se puedan suscitar con motivo de interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de utilización, los usuarios, con renuncia a su propio fuero, y con independencia del lugar donde se suscite cualquier disputa, se someterán expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona.

Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la legislación española.

COEXIA, S.L
Todos los derechos reservados